Thursday, December 12, 2013

Alms 

Anmanga uttam kaha,madhyam mangi jo leya
kahe kabir nikrisht so,par ghar dharna deya

Sahaj mile so doodh hai ,mangi mile so paani
kahe kabie wo rakt hai ,jaame ainchataani

Aab gaya aadar gaya,nainan gaya saneha
yah teeno tabahi gayen,jabahi kaha kachhu deya

Ajahu tera sab mite jo maane guru seekh
jab lag tu ghar mein rahe ,mati kahu mange bheekh

Maangan maran samaan hai ,tohi dayi main seekh
kahe kabir samujahye ke ,mat koi mange bheekh

Maangan gaye so mar rahe,mare ju maangan jaayi
tinte pahile woh mare,hot karat hai  nahi

Udar samaata mangi le,tako nahi dosh
kahe kabir adhika gahe,taki gati na mosh

Udar samaata anna le,tanhi samata cheer
adhikahi sangrah na kare ,tiska naam fakir

0 comments:

Post a Comment