1

Power of Soul

2

Peace Of Mind

3

Knowledge and Devotion

4

Love of God

5

Its all we need .... Come and find .

Wednesday, January 13, 2016

Shlokas and Mantras 


Aditya hridayam or Shuryashatakam

Listen to Aditya hridayam stotra


Lyrics -

Adi Deva Namstabhayam praside mama Bhaskara

Diwakara Namstabhayam Prabhakara Namastute

Saptaswa radhamaroodam prachadam kasyapatmajam
Sweta padmaharam devam Suryam pranamamyam

Lohitam radhamaroodam sarvaloka pitamaham
Mahapapaharam devam tam Suryam Pranamamyam

Trigutyancha Mahasuram Brahma Vishnu Maheswaram
Maha papaharam devam tam Suryam Pranamamyam

Bruhitam Tejasaam Punjam vaayurkasamevacha
Prabhustwam sarvalokanam tam Suryam Pranamamyam

Banduka pushpa samkaryam harakundala bhushitam
Eka chakra dharam tam Suryam Pranamamyam

Visweswam viswakartaram mahatejah pradeepamanam
Maha papaharam devam tam Suryam Pranamamyam

Sri Vishnu jagatamnatham gyana vignyana mokshadam
Maha papaharam devam tam Suryam Pranamamyam

Suryastakam patenityam grahapeeda pranasanam
Apruto labhite putram daridro dananan bhavet

Amisham madhusanamcha ya korite ravardine
Sapta janma bhavedrogi janma janma daridrata

Stree taila madhumamsani ye tyajayanti ravardine
Na vyadi soka daridyam Suryamlokamcha sagachhathi
Anjaneya Stuti 

Listen to Anjaneya Stuti


Lyrics - 

Manojavam maaruta tulya vegam 
Jitendriyam buddimataam varistham 
Vaataatmajam vanara yoodha mukyam 
Srirama dootam sirasa navami 


Ardikabadha Nivarana Sloka

Lyrics -


Om Namodevi Bhagavatee

Trilochanam, Tripuram Devi
Anjal3em me kalyanam
Kuru kuru swahaAyyappa Ashtottaranamavali

Listen to Ayappa Ashtottranamawali 


Lyrics -

Om Mahasasre namaha

Om Mahadevaya namaha
Om Mahadeva sutaya namaha
Om Avyaya namaha
Om Lokakarte namaha
Om Lokabharte namaha
Om Paraatparaya namaha
Om Triloka rakshakaya namaha
Om Dhanwine namaha
Om Tapaswine namaha
Om Bhootasaivikaya namaha
Om Mantravedine namaha
Om Marutaya namaha
Om Jagadeeswaraya namaha
Om Lokadakshya namaha
Om Agraganye namaha
Om Srimatai namaha
Om Aprameya parakramaya namaha
Om Simharoodaya namaha
Om Gajaroodaya namaha
Om Hayaaroodaya namaha
Om Maheswaraya namaha
Om Nanasastradharaya namaha
Om Anrgharaya namaha
Om Nanavidyavisaradaya namaha
Om Nanaroopa dharaya namaha
Om Veera namaha
Om Nanaprani nishevakaya namaha
Om Bhhotesaya namaha
Om Bhootidaya namaha
Om Brutya namaha
Om Bhujangabharanojwalaya namaha
Om Ikshudhanwine namaha
Om Pushabhanaya namaha
Om Maharoopaya namaha
Om Mahaprabhuvaye namaha
Om Maayadevi sutaya namaha
Om Manyaya namaha
Om Mahaneetaya namaha
Om Mahagunaya namaha
Om Mahasaivaya namaha
Om Maharudraya namaha
Om Vishnavaya namaha
Om Vishnupoojakaya namaha
Om Vigneswasi namaha
Om Veerabhadresaya namaha
Om Veerabhadrasaya namaha
Om Bhairavaya namaha
Om Shanmukhadruvaya namaha
Om Meerusrunga samaseenaya namaha
Om Munisangha nishevitaya namaha
Om Devaya namaha
Om Bhadraya namaha
Om Jagannadhaya namaha
Om Gananadaya namaha
Om Ganeswaraya namaha
Om Mahayogine namaha
Om Mahamayane namaha
Om Mahastiraya namaha
Om Devasastre namaha
Om Bhootasastre namaha
Om Bheemashaya parakramaya namaha
Om Nagaharaya namaha
Om Nagakesaya namaha
Om Vyomakesaya namaha
Om Sanatayana namaha
Om Sugunaya namaha
Om Nirgunaya namaha
Om Nityaya namaha
Om Nityatruptaya namaha
Om Nirastrayaya namaha
Om Lokasrayaya namaha
Om Ganadheesaya namaha
Om Chatustrusti kalamayaya namaha
Om Rugyajussamadharvana namaha
Om Roopanai namaha
Om Mallikasura Banjakaya namaha
Om Trimoortaye namaha
Om Daityamadhanaya namaha
Om Prakrukataye namaha
Om Purushottamaya namaha
Om Kalagyanine namaha
Om Kamadaya namaha
Om Kamaleshanaya namaha
Om Kamaleshanaya namaha
Om Kalpavruskya namaha
Om Mahavrushkaya namaha
Om Vidyavrukshaya namaha
Om Vibhootidaya namaha
Om Samsaratapa vitchhetrye namaha
Om Pasuloka bayamkaraya namaha
Om Rohahantre namaha
Om Pranadatre namaha
Om Paragava vibhujanaya namaha
Om Sarvasastradhatatwagyanaya namaha
Om Neetimate namaha
Om Papabhanjanaha namaha
Om Pushalaoornasamyuktaya namaha
Om Parmatmane namaha
Om Satangaye namaha
Om Anantadityasamkasaya namaha
Om Subramanyanyujaya namaha
Om Bhaline namaha
Om Bhaktanu kampine namaha
Om Devasaya namaha
Om Bhaghavate namaha
Om Bhaktavastalaya namaha
Baglamukhi Maatastuti

Listen to Baglamukhi Maatastuti


Lyrics -

Bhaja baghakamba smara baghasamba

Sambaghasamba mandamathe
Yamagruha sasana bhooribilochala
Rakshanakarane kopinate

Gruhini bhagini tanaya sodara
mitra kuladika dravyakrute Tapasahi kopi trinayana ramani
Charana saroruha dyanarate

Janmagruheetwa yadi hruvideyam
Tatwagunamitwa kim su krutam
Durita kulachala pakasha viiyojana
Punyamahayudha mudyamrutam

Dravinam kanya preedana hetu
rnikilo loke sahiyatrupta
Saakasht dayataa samkshaya hetu
Vrushti kasmat prajasi tayostwam

Boorivicharyam tamlam saastram
Labdikim tepyardya kapardha
Sramamai dishunaam mookakimartham
Bhaja bhasamba twaja bhavabhogam

Kasyamandira parivrutaveeso
Dandi kundi lutrichakesah
Pravadawsi tatwam hrudikrutamahito
Patina keyam tavadhurileelaa

Druseyadrushta sadana
Meetata tatiya yussatuvashyayam
Gleyam sakshi tatwayarahito
Drushtu druste sahiparilpam

Samsaranala barijatadehi
Kadhamudi saantim sahitejaprajase
Atisaya setala punyahimachala
Sambhava valeeyam priyadeeveem 
Guru Brihaspati Sloka

Listen to Gru Brihaspati Shloka  

Lyrics -

Devanam cha

rishinam cha
Gurum kaanchana
Sannibham Buddhimantam Trilokesham
tam namaami Brishaspatim

Sri Ganesh Gayatri Mantra Om Tatpurushaya vidmahe

Vakratundaya Deemahi

Tanmo Danti Prachodayat

Sri Annapoorna Devi Gayatri Mantra 

  Lyrics -


Om Bagavtya vidmahe

Maheswarai Deemahi

Tanmo Annapoorna Prachodayat

Sri Ananta Gayatri Mantra 

Lyrics -


Om Sarprarajaya Vidmahe

Nagarajaya Deemahi

Tanmonantah prachodayat

Sri Ayyappa Gayatri Mantra 

Lyrics -


Om Bhootadhaaya vidmahe

Mahadevaya Deemahi

Tanmo Saastra Prachodayat

Ravi  Gayatri Mantra 

Lyrics -


Om Bhaskaraya Vidmahe

Diwakarayaa Deemahi

Tanmo Surya prachodayat

Sri Adisheshu Gayatri Mantra 

Lyrics -


Om Sahasrasreeshaya vidmahe

Vishnu talpaya deemahi

Tanmo Naga prachodayat

Indrani Gayatri Mantra 

Lyrics -


Om Gatatwachayi vidmahe

Vajrahastaya Deemahi

Tanmo Indrani prachodayat

Kuja Gayatri Mantra 

Lyrics -


Om Veeradwajaya vidmahe

Vignahastaya Deemahi

Tanmo Bhowmah prachodayat

Kanyaka Parameswari

Lyrics -


Om Balaroopini vidmahe

Parameswari Deemahi

Tanma kanya prachodayat

Kameswari Gayatri Mantra 

Lyrics -


Om Kleem Tripuradevi Vidmahe

Kameswararaicha deemahi

Tanmo Klinne prachodayat

Kamadeni Gayatri Mantra 

Lyrics -


Om Subhakamai vidmahe

Kamdhatraicha deemahi

Tanmo Dhenu prachodayat

Karya Veerayaya Gayatri Mantra 

Lyrics -


Om Kaartaveeryaya vidmahe

Maha veeryaya deemahi

Tanmorjuna prachodayat

Sri Kalika Devi Gayatri Mantra 

Lyrics -


Om Kalikayai cha vidmahe

Smasana Vasinai deemahi

Tanmo Ghoraa prachodayat

Gayatri mantras for various star signs and lagnas

Gayatri mantras for Mithuna Rasi and Mithuna Lagna


Lyrics -


Om Sowmya roopaya Vidmahe

Baanesaaya deemahi

Tanmo Bhdhah prachodayat

Gayatri mantras for Karkataka Rasi and Karkataka Lagna

Lyrics -


Om Amrutamgaaya vidmahe

Kalaroopaya deemahi

Tanmo Somah prachodayat

Gayatri mantras for Simha Rasi and Simha Lagna

Lyrics -


Om Saptaturamgaaya vidmahe

Sahasrakiranaya Deemahi

Tanmo Ravi prachodayat

Gayatri mantras for Kanya Rasi and Kanya Lagna

Lyrics -


Om Sowmya roopaya vidmahe

Baaneesaya Deemahi

Tanmo Budhah prachodayat

Gayatri mantras for Tula Rasi and Tula Lagna

Lyrics -


Om Bhrugujaaya vidmahe

Divyadeehayi deemahi

Tanmo Sukra prachodayat

Gayatri mantras for Tula Rasi and Tula Lagna

Lyrics -


Om Angarakaya Vidmahe

Sakthi hastaya deemahi

Tanmo Bhowma prachodayat

Gayatri mantras for Tula Rasi and Tula Lagna

Lyrics -


Om Angeerasaya Vidmahe

Amrutesaya deemahi

Tanmo Jeevah prachodayat

Gayatri mantras for Makara Rasi and Makara lagna

Lyrics -


Om Bhagabavaaya vidmahe

Mrutyuroopaya deemahi

Tanmo Sowri prochodayat

Gayatri mantras for Kumba Rasi and Kumba lagna

Lyrics -


Om Bhabhavaaya vidmahe

Mrutyuroopaya deemahi

Tanmo Sowri prochodayat

Gayatri mantras for Meena Rasi and Meena lagana

Lyrics -


Om Angeerasaaya vidmahe

Divyadeehaya deemahi

Tanmo Jeevah prachodayat

Ganesha Pratahkala Smarana StotramSri Gurubhoyonamha

Sri Lakshmi Ganapathiye namaha
Sri Bala Tripura Sundarainamaha

Pratahsmarami gananada manadhabadhum
Sinduroora poogari sobhita gadgnayugnam
Uddanda vigna parikhadgna channadanna-
Maakhadgnaloadi suranayaka brumdvandham.1
Pratrnamami chaturananavqandya maana
Micchnukoolaamukhilam ch varam dadaanam
Tum tunigalam dirwasanadhipa yagyna sutram
Putram vila hqaturam sivayowsivvaya -2
Pratrbhajaa maybhadam varakumjrasyam,
Agngyana sanana vinasana havyavahaa-
Mutyaha vardhana maham sutameeswarasya -3
Slokatrayammidam punyam sada wsamrajyadayakam
Prataruddya sattam yah: patetpayutah;pumaan.
Sri Ganesha Pratah:smaranam sampoornam.Kameshwari Sthuthi

Listen to Kameshwari Stuti

Lyrics -

Goddess Kameshwari is the Goddess of Attachment. Here is the sthuthi on her.

Namasthe paramesani brahma roope sanathani
Surasura jagathvandho Kameswari namosthuthe.
Na they prabhavam jananthi Brahmadhya thridaseswara,
Praseedha jagan mathe, Kameswari namosthuthe.
Anadhi parama vidhya dehinaam deha dharini,
Thwamevasi jagat vandhyo kameswari namosthuthe.
Thwam bheejam sarva bhoothanaam. Thwam budhi schethana druthi,
Thwam prabodhascha nidhra cha kameswari namosthuthe.
Thwam Aardhya Maheshopi, krutha kruthyam hi manyathe,
Aathmaanaam paramathmapi, kameswari namosthuthe.
Durvrutha vrutha samharthri, papa punya phala pradhe,
Lokaanaam thapa samharthri, kameswari namosthuthe.
Thwameka sarva lokaanaam srushti sthithyantha karini,
Karla vadhane kali, kameswari namosthuthe.
Prapannarthi hare matha suprasanna mukhambhuje,
Praseedha parame poorne, kameswari namosthuthe.
Thwam ashrayanthi ye bhakthya, yanthi chasrayatham thu the,
Jagatham tri jagath dhathri, kameshwari namosthuthe.
Shudha jnana maye poorna prakruthi srushti bhavini,
Thwameva mathar viwesi kameswari namosthuthe

Kanyaka Parameswari Astottaranamavali

Lyrics -


Om Srivasambhai namaha

Om Kanyakai namaha

Om Jaganmatai namaha

Om Adisakthai namaha
Om Daivai namaha
Om Karunai namaha
Om Prakruti Swaroopinai namaha
Om Vidyayai namaha
Om Subhai namaha
Om Dharmaswarupinai namaha
Om Vaisyakuladevatai namaha
Om Sarvai namaha
Om Sarvagyanai namaha
Om Nityai namaha
Om Tyagaswaroopanai namaha
Om Bhadrai namaha
Om Vedavedyai namaha
Om Sarwapujitai namaha
Om Kusuma putrikai namaha
Om Kusumadampativastalaai namaha
Om Santai namaha
Om Gambeerai namaha
Om Subhai namaha
Om Soundryanilai namaha
Om Sarvahitai namaha
Om Subhapradai namaha
Om Nityayukatai namaha
Om Sarvasoukyai namaha
Om Sakala Dharmopadesakarinai namaha
Om Papahrinai namaha
Om Vimalai namaha
Om Udarai namaha
Om Agnipravistai namaha
Om Adarsa veeramatrai namaha
Om Ahimsaswaroopanai namaha
Om Aaryavaisyapujitai namaha
Om Bhaktarakshanatatparai namaha
Om Dustanigrahai namaha
Om Nishkalai namaha
Om Sarwasampapradai namaha
Om Daridradwamsinai namaha
Om Trikalagyana sampanai namaha
Om Leelamaanushanigrahai namaha
Om Vishnuvardhanasamharakai namaha
Om Sugunaratnai namaha
Om Sahasadaaryai sampanai namaha
Om Viswaroopapradirsinai namaha
Om Nigama Vaidyai namaha
Om Dharmasamstpanai namaha
Om Nityasevitai namaha
Om Nityamangalai namaha
Om Sarwopaavininikurmakartai namaha
Om Rajarajeswarai namaha
Om Umai namaha
Om Sivapujatatparai namaha
Om Parakasyai namaha
Om Bhaktakalpai namaha
Om Gyana nilayai namaha
Om Brahma Vishnu Sivatmikai namaha
Om Sivai namaha
Om Bhaktigamyai namaha
Om Nadhabindukaratitaai namaha
Om Sarvopradavarinai namaha
Om Sarvasaktimai namaha
Om Mahobudai namaha
Om Mahasiddai namaha
Om Sadgatidai namaha
Om Amrutai namaha
Om Anugrahapradai namaha
Om Aryai namaha
Om Vasupradai namaha
Om Kalavatai namaha
Om Keertivardinai namaha
Om Keertita Gunanai namaha
Om Chidananandai namaha
Om Chidhadharakai namaha
Om Chidakrarai namaha
Om Chaitanyaroopai namaha
Om Yagnaphaladai namaha
Om Gyanapladai namaha
Om Gyanadai namaha
Om Tapatrayavinasinai namaha
Om Gunateetatai namaha
Om Vishnuvardhanamardinai namaha
Om Teerdharoopai namaha
Om Deenavastalai namaha
Om Dayapoornanai namaha
Om Taponishtai namaha
Om Shrestai namaha
Om Sriyutai namaha
Om Pramodadai namaha
Om Bhavabandha vinasinai namaha
Om Bhagavatyai namaha
Om Ihaparasowkyadai namaha
Om Asritavastalai namaha
Om Mahavratai namaha
Om Manoramai namaha
Om Sakalabhistapradai namaha
Om Nityamangalaroopinai namaha
Om Nityostatavai namaha
Om Sri Kanayakaparameswarai namaha

Ketu Shloka

Listen to Ketu Shloka

Lyrics -

Aneka roopavarnascha sakaroodha sashras: 
Utpata roope Jagadam Peedam dahathu me tamah

Kuja Dosha Nivarana Sloka


Bhumiputro Mahatejaa Jagataam Bhayakrutsada 
Vrushtikrudrusti hardhacha Peedanam dahutume Kujaha
Kantaka Sani, Sade Sani and Ardhastama Sani Sloka

Lyrics -Sooryaya seetharuchay dharanee suthaaya

saumyaya devagurave bhrrigunandanaaya
Sooryathamajaaya bhujagaaya cha ketuave cha
nityam namo bhagavate gurave varaaya

Krishanaya vaasudevaya
namaami haraye sadaa
mandasayaanista sambhootham
doshajaatham vinaasaya LingashtakamBrahmamurari surarchitalingam nirmalabhasita sobhita lingam

Janmaja dukka vinasakalingam tatpranamami sadasivalingam

Devamuni pravararchitalingam kamadahana karunakaralingam
Ravanadarpa vinasakalingam tatpranamami sadasivalingam

Sarvasugandha sulepitalingam buddivivardhana karanalingam
Siddasurasura vanditalingam tatpranamami sadasivalingam

Kanaka mahamani bhushitalingam phanipati vestita sobhitalingam
Dakhasuyagna vinasanalingam tatpranamami sadasivalingam

Kukuma chandana lepita lingam pankajahora susobhitalingam
Sanchitapapa vinasana lingam tatpranamami sadasivalingam

Devaganarchita sevita lingam bhavairbhaktirevacha lingam
Dinakarakoti prabhakara lingam tatpranamami sadasivalingam

Astadalopari vestithalingam sarvasmudva karanalingam
Astadaridra vinasana lingam tatpranamami sadasivalingam

Suruguru suravara poojita lingam surapushpa sadarchita lingam
Paramapadam paramatmakalingam tatpranamami sadasivalingam

Lingastakam punyam ya pathecchivasanndhu sivaloka mavapnoti sivena sahamodithe 
Laxmi devi prarthana Lakshmi Shree Samudraraja tanayam 
Sriranga Daameswsareem Daasibhootha 
samatsta vanitam lokaika deepamkuram 
Srimanmandha katakshan labdha vibhavradhba gangadharam 
Twam trailokya kutumbaneem sarasijaam vande mukunda priyam 
Mantras for the Nine Planets


Ravi


Bhaskaraya Vidmahe mahadutyathikaraya deemahi

Tanmo Aditya prachodayat

Chandra


Padma Dwajaya Vidmahe Hemaroopaya deemahi

Tanmaspoma prachodayat


Kuja


Seera Dwajaya Vidmahe vittahastaya deemahi

Tanmo Bhowma prachodayat


Bhudha


Rowgineyaya vidmahe chandraputraya deemahi

Tanmo Bhada prachodayat


Guru


Vrushba dwajaya vidmahe Grunihastaya deemahi

Tanmo Guru prachodayat


Sukra


Tatpurushaya vidmahe swetavarnaya deemahi

Tannasukra prachodayat


Sani


Kaka dwajaya vidmahe khadgahastaya deemahi

Tanmo manta prachodayat


Rahu


Nakadwajaya vidmahe padmahastaya deemahi

Tanmo Rahu prachodayat


Ketu


Aswadwajaya vidmahe soolahastaya deemahi

Tannuketu prachodayatMahalakshmi StotramAnadyanotaroopam twam janani sarwadehinam

Sri Vishnuroopine vande Mahalakshmi Parameswreem

Namajaatyathiroopena stitam twm Parameswareem
Sri Vishnuroopine vande Mahalakshmi Parameswreem

Vyaktavyakta swaroopeena katsanam vyashyavyvastitam
Sri Vishnuroopine vande Mahalakshmi Parameswreem

Bhaktanamdapradam poornam poornakama karim varam
Sri Vishnuroopine vande Mahalakshmi Parameswreem

Antaryamana viswamaapoorva Hrudi samsthitham
Sri Vishnuroopine vande Mahalakshmi Parameswreem

Sarvadaithya vinasardha Lakshmiroopam vyavastitam
Sri Vishnuroopine vande Mahalakshmi Parameswreem

Bhaktim Muktim cha datum samstitha karaveerake
Sri Vishnuroopine vande Mahalakshmi Parameswreem

Sarvabhayapradam Deveem sarvasamsaya nsaneem
Sri Vishnuroopine vande Mahalakshmi Parameswreem
Mahalakshmi Ashtakam 

Listen to Mahalaxmi Ashtakam

Lyrics -
Namasthesthu Mahamaaye Sripeete Surapoojithe

Shankha Chakra Ghadhahaste Mahalakshmi NamosthuteNamesthe Garudaarude Kolaaasyra Bhagyankari
Sarva Paabha Hare Devi Maha Lakshmi Namostuthe

Sarvagjne Sarvavaradhe Sarvadhushuta Bhyankari
Sarva Dhukka Hare Devi Mahalakshmi Namosthuthe

Siddi Buddhippradhe Devi Buththi Mukthi Pradaayini
Manthra Moorthre Sadhaa Devi Mahalakshmi Namosthuthe

Aadhyantharahithe Devi Aadhi Sankthi Maheswari
Yohagjne Yogasambhoothe Mahalakshmi Namosthuthe

Sthoola Sookshama Mahaaroudhre Maha Shakti Mahodhare
Mahaa Paabha Hare Devi Mahalakshmi Namosthuthe

Padhmaasana Sththe Devi Parabrahmma Svaroopini
Paramesi Jaganmaathaah Mahalakshmi Namosthute

Shvethaambaradhare Devi Naanaalankaara Bhooshithe
Jagathsthithe Jaganmathah Mahalakshmi Namosthuthe

Phala Sruthi

Listen to Phala Sruthi

Lyrics -Mahalakshmyashtakam stothram

Ya pateth Bakthiman nara

Sarva siddhi mavapnothi

Rajyam prapnothi Sarvadha

Mangala Chandika Stotram


Lyrics -

Raksha Raksha Devi Mangala Chandike
Harike vipavadam harsha mangala kaarikee

Harsha mangala dakshecha harsha mangala dayake
Subhe mangala dakshecha subhe mangala Chandike

Mangala mangala dakshecha sarva mangala mangalye
Sada mangalade devi sarvesham mangalalaye

Mangalashtita devi manganancha mangale
Samsara mangaladare parecha sarva karmana
Prati mangala vaarecha poojya mangala sukhaprade

Navagraha Stotra

Listen to Navagraha Stotra

Lyrics -

Aditya ch Somaya Mangalaya Budhayacha,
Guru Sukra Sanibhyach Rahuve Ketuve namah:

Japakusuma samkasyam, Kasyapyeyam Mahadityam,
Tamarim Sarvapapagnam, Prantosmi Diwakaram.

Dadisanka Tusharabham, Ksheeranasamudbhavam,
Navami Sasinam Somam, Sambooramkuta Bhushanam.

Dharanigharbha Sambootam, Vidyutkanti Samaprabham,
Kumaram Shaktihastam, Mangalam Pranmayamham.

Priyagu Kalikasyamam, rupenaa pratimam Budham,
Sowmayam Sowmyagunopetam, Tam Bhudham Pranamayam.

Devanancha Rushinancha Gurum kanchanam Sannibhabham
Buddhimantam Trilokesam, Tam navami Bruhasptimam.

Neelanjana samabhasam, Raviputram Yamagrajam,
Chayamarthanda Sambootam, Tam navami Sanischaram.

Ardhakayam Mahaveeram, Chandraditya Vimardhanam
Simhikagarbha Sambootam, Tam Rahum Pranamamyam.

Palasapushpa samkasam, Taraka Grahmastakam,
Roudram Roudratmakam Ghoram, Tam Ketum Pranamamyam. 

The natives who are under the grip of Kala Sarpa Dosha, Naga Dosha, Rahu and Ketu Dosha are advised to recite the following mantra daily 22 times to ward of the negative effects and to overcome hurdles. The Sthotra have to be recited both in the morning and in evening.

Nava Naaga Stotra

Listen to nav naag stotra

Lyrics -

Anantam Vasukim Sesha
Padmanbhacha Kambalam

Shankupalam Drutharastramch

Takshanam Kaaliyam Thada

Etani nava navaami naganancha mahatmana
Sayam patenityam prathakaale visheshita
Tasya vishabhayam naasti sarvatra vijayaa bhaveth

Navagraha Shanti Stotram


Ravi - Bheeja Mantram

Om Ghruni Suryaya namaha

Ravi - Vaidika Mantram

Om Aa Krishnena rajasa vartamaanonvesayunnamrutam martyancha 
Hiranyayena savita radhena devo yaati bhavanani pasyan!

Ravi - Gayatri MantramOm Adhityaya cha vidmahe prabhakaraya deemahi

Tanmo Surya prachaodayat

Chandra - Bheeja mantram

Om Sooom somaya namaha

Chandra - Vaidika mantramOm Aapyayaswa sametu

te viswasooma vrushniyam!

Bhavaa vajasya samgadhe!

Chandra - Gayatri Mantram

Om Amrutamgaya vidmahe kalaroopaya dheemahi, tanmo soma prachodayat!

Kuja - Bheeja mantram

Om Am angarakaya namaha

Kuja - Vaidika mantramOm agniromdhardiva :kakutpati:prudviayam!

Apari retasijinwati!! Bhowmaaya namaha:

Kuja - Gayatri MantramOm Angarakaya vidmahe shaktihastaya deemahi,

Tanmo bhooma prachodayat!!

Budha - Bheeja mantram

Om Brhum Budhaya namaha

Budha - Vaidika mantram

Om Vudbhudyasagne pratijaagruhi twmishapoorte sa Sprujydayam cha asminootsa daste adyuttarasmin viswe deva yamanaschaseedath!!

Guru - Bheeja mantram

Om Brhum Bruhaspatiye namaha

Guru - Vaidika mantramOm Brhuhaspatiye atiyadaryo arhadyumadwibhati kratumajjaneshu!

tadasmusu dravinam deehi chitram

Guru - Gayatri Mantram

Om Amgeerasaya vidmahe divyadhehaaya deemahi tanmo jaavah: prachodayat!!

Sukra - Bheeja mantram

Om Sum Sukrayanamaha:

Sukra - Vaidika mantram

Om anmat parisutorasam brahmanaa vyapivatkshatrayampayam: Somam prajapati:Rutena satyamindriyam vipana sukramadhasa, indrasyodriyammidam payoomrutamadhu!!

Sani - Bheeja mantram

Om Sam Sanischaraya namaha:

Sani - Vaidika mantram

Om Sanmo Deveerabheeshtaya apo bhavantu peetaye!Samyorbhisravantu na!!

Sani - Gayatri Mantram

Om Bhavabhavaya vidmahe mrutyuroopaya dheemahi, tanmo sukra: prachodayat!!

Rahu - Bheeja mantram

Om Ram rahave namaha

Rahu - Vaidika mantram

Om kayanaschitra abhuvadhooti sada vrudhah:Sakha Kaya Sachishta vruta!!

Rahu - Gayatri Mantram

Om Siroroopaya vidmahe amrutesaya deemahi, tanmo rahu prachodayat!!

Ketu - Bheeja mantram

Om Kam Kekave namaha:

Ketu - Vaidika mantramOm Ketum Krunvanna pesomurya apesase: !!

Samushadbhi rajayadha!!

Ketu - Gayatri Mantram

Om padmaputraya vidmahe amrutesaaya deemahi, tanmo ketu prachodayat!!

Parvati Astottaranamavali

Lyrics -

Om Parvatai namaha
Om Mahadaivai namaha
Om Janagnamatre namaha
Om Saraswatai namaha
Om Chandakai namaha
Om Lokajananai namaha
Om Sarvadevaadidevatai namaha
Om Gowrai namaha
Om Paramai namaha
Om Eesanai namaha
Om Nagemdratanayai namaha
Om Satyai namaha
Om Brahamacharinai namaha
Om Sarvanai namaha
Om Devamatrai namaha
Om Trilochanai namaha
Om Brahamai namaha
Om Vaishanvai namaha
Om Roudrai namaha
Om Kalaratrai namaha
Om Tapaswitai namaha
Om Sivadoodai namaha
Om Visalakshai namaha
Om Chamundai namaha
Om Chitklai namaha
Om Chinmayakarai namaha
Om Mahishasuramardanai namaha
Om Katyai namaha
Om Kalaroopai namaha
Om Girijai namaha
Om Menakatamai namaha
Om Bhavanai namaha
Om Mrutyukai namaha
Om Mahagowrai namaha
Om Ramai namaha
Om Raamai namaha
Om Suchismtiai namaha
Om Brahamaroopinai namaha
Om Rajayalakshmai namaha
Om Sivapriyai namaha
Om Narayanai namaha
Om Mahasakyai namaha
Om Navodai namaha
Om Bhagyadai namaha
Om Annapoornanai namaha
Om Sadanandai namaha
Om Yavanai namaha
Om Mohinai namaha
Om Agnayasuddai namaha
Om Jhagnigamai namaha
Om Nityai namaha
Om Nityaswaroopinai namaha
Om Kamalayai namaha
Om Kamalakarai namaha
Om Raktavarnanai namaha
Om Kalanidai namaha
Om Madhupriyai namaha
Om Kalyanai namaha
Om Karunai namaha
Om Janstanai namaha
Om Veerapatnai namaha
Om Viroopakshai namaha
Om Veerdipatai namaha
Om Hemabsai namaha
Om Strutstiroopai namaha
Om Strustisamhara karinai namaha
Om Ramjanai namaha
Om Yavanakarai namaha
Om Paramesapriyayai namaha
Om Parai namaha
Om Prushnai namaha
Om Pushpakarai namaha
Om Purushardhapradai namaha
Om Maharoopai namaha
Om Maharoudrai namaha
Om Kamakeshai namaha
Om Vamadevai namaha
Om Varadai namaha
Om Bhayanasinai namaha
Om Vagdevai namaha
Om Varahai namaha
Om Viswatoshninai namaha
Om Vardaneeyayai namaha
Om Visalakshai namaha
Om Kulasampratpadayai namaha
Om Aardhadukhacheedadakshayai namaha
Om Ambai namaha
Om Nikhiliyoginai namaha
Om Sadapurastarastai namaha
Om Tarorormalatangatalai namaha
Om Haravahasamauktai namaha
Om Nimokshaparayanai namaha
Om Dharadaraabhavai namaha
Om Muktai namaha
Om Paramantrai namaha
Om Karapradai namaha
Om Kalyanai namaha
Om Vaghbavai namaha
Om Daivai namaha
Om Kleem Karinyai namaha
Om Samvidai namaha
Om Eswarai namaha
Om Hreemkara Beejai namaha
Om Sambhavai namaha
Om Pravatmikai namaha
Om Sri Mahagowrai namaha
Om Parvatai namaha 

Rahu Sloka

Lyrics -

Mahaseersho Mahavakro Deerghadamstro maha bala: 
Akanyascho urdvakesschrya Peedanam dahutu me siki

Rajarajeswari Astottaranamavali

Lyrics -

Om Sribhuvaneswarai namaha
Om Rajarajeswrai namaha
Om Sri Rajarajeswarai namaha
Om Kameswarai namaha
Om Balatripurasundrai namaha
Om Sarveswarai namaha
Om Kalyanaiswarai namaha
Om Sarwasamkishbonai namaha
Om Sowgandhikamiladewshai namaha
Om Mantrinai namaha
Om Prakrutai namaha
Om Vikrutai namaha
Om Aaddityai namaha
Om Sowbhagyavatyai namaha
Om Padmavatyai namaha
Om Bhagavatai namaha
Om Srimatsai namaha
Om Satyavastai namaha
Om Priyakrutai namaha
Om Mayayaai namaha
Om Sarvamangalai namaha
Om Sarwalokamooganadeesanai namaha
Om Kimkareebhootageervanai namaha
Om Parabrahmaswaroopinai namaha
Om Puranaroopagaminai namaha
Om Paanchpranavaroopinai namaha
Om Sarvagraharoopinai namaha
Om Raktagandakasturivilepinai namaha
Om Nai namaha
Om Saranyai namaha
Om Nikilavideswarai namaha
Om Janeswarai namaha
Om Bhooteswarai namaha
Om Sarwashinai namaha
Om Shamakarinai namaha
Om Punyai namaha
Om Sarwarakshinai namaha
Om Kakaladharminai namaha
Om Viswakarmanai namaha
Om Suramunidevasutai namaha
Om Sarwalokakaradyai namaha
Om Padmasanaseenai namaha
Om Yogeeswaramanodyai namaha
Om Chaturbujai namaha
Om Sarvardhasadanadeesai namaha
Om Poorvai namaha
Om Nityai namaha
Om Paramandai namaha
Om Kalai namaha
Om Anaganai namaha
Om Vasudundarai namaha
Om Subhapradai namaha
Om Trikalagyanasampanai namaha
Om Peetambaradharai namaha
Om Anantai namaha
Om Bhaktavastalai namaha
Om Padapadmai namaha
Om Jagatkarinai namaha
Om Avyayai namaha
Om Leelaamanushavigrahai namaha
Om Sarwamai namaha
Om Mrutunjayai namaha
Om Kotisuryasamaprabhai namaha
Om Pavitrai namaha
Om Pranapradai namaha
Om Vimalai namaha
Om Mahabhooshai namaha
Om Padmalai namaha
Om Sudhai namaha
Om Sarvangai namaha
Om Padamarahakireetinai namaha
Om Sarwapapainai namaha
Om Sakalasampatvastai namaha
Om Padmagandinai namaha
Om Sarwavignakesidwamsinai namaha
Om Viswamoortai namaha
Om Agnikalpai namaha
Om Pundareekahai namaha
Om Mahashatai namaha
Om Buddai namaha
Om Bhooteswarai namaha
Om Adrusai namaha
Om Subheshanai namaha
Om Sarvadharminai namaha
Om Prananai namaha
Om Sreshatai namaha
Om Santai namaha
Om Tatwai namaha
Om Sarwajannai namaha
Om Sarwalokanivasinai namaha
Om Kaivalyarekhavalyai namaha
Om Bhaktaposhanavinodhinai namaha
Om Daridranasinai namaha
Om Sarvopadravavarinai namaha
Om Samvidanamdalaharai namaha
Om Chaturdhasantai namaha
Om Konastai namaha
Om Sarwatmai namaha
Om Satyavakratai namaha
Om Nayai namaha
Om Dhanadanyai namaha
Om Kayakrutai namaha
Om Anantajitai namaha
Om Starai namaha
Om Sri Rajarajeswarai namaha 

Saraswati prarthana

Lyrics - 

Saraswathi Namastubyam varade kamarupini 
Vidyarambam karishyami Siddirabhvatu me sada 
Padmapatra Visalakshi Padmakesara Varnani' 
Saraswathi Bhagavathi Bharatee Nislesha Jadyapaho

Sankatanasaka Ganesha Stotra

Listen to Sankatnasaka Ganesha Stotra

Lyrics -

Pranamya sirasaa devam Gowriputram Vinayakam 
Bhaktavasam Smarenityamaayu: kamardha siddye  Pradam 
Vakratundam ch eka dantam Dwiteeyamkam Truteeyam 
Krushnapigashakam gajavakram chadurdamkam
 Labodharam panchamam ch shastam vikatamevacha 
Sapatamam phalachandram cha dasamantu vinayakam 
Ekadantam Ganapatim dwadasatu Gajananam 
Dwadasaitani namani trisandyam ya Paternara nacha vignabhayam 
tasya saravasiddikaram prabho Vidhyardhi labhite vidyam dhanardhilabhithe dhanam 
Putradhi labhite putran mookshardhilabhte gatim Japeth
 Ganapathistrotram Shadchirramsai phalamlabhite 
Savastarena siddichna labhite naatra samsayam 
Astabhyo brahamanbyascha likitwayam samarayet 
Tasyavidya bhavestarva Ganesasya prasadatam 

Siva Ashottara Satanamavali

Listen to Shiva astotra satnamawali

Lyrics -

Om Sivaya namaha
Om Pinakine namaha
Om Kaprdhine namaha
Om Sankaraya namaha
Om Sharwaya namaha
Om Sambhave namaha
Om Sarwaya namaha
Om Jataadharaya namaha
Om Vrushabhooroodaya namaha
Om Girisaya namaha
Om Giridanwe namaha
Om Somaya namaha
Om Sadasivaya namaha
Om Bhujangabhooshanaya namaha
Om Ambikanadhaya namaha
Om Srikantaya namaha
Om Bhaktavastalaaya namaha
Om Sarvaya namaha
Om Trilokasaya namaha
Om Satikantaya namaha
Om Sivapriyaya namaha
Om Vugraya namaha
Om Kapaline namaha
Om Kaamaaraye namaha
Om Andhakasurasoodanaya namaha
Om Gangadharaya namaha
Om Lalatashaya namaha
Om Kalakalaaya namaha
Om Krupanidhiye namaha
Om Bheemaya namaha
Om Parasuhastaya namaha
Om Mrugapaniye namaha
Om Jataadharaya namaha
Om Kailasavasine namaha
Om Kavachine namaha
Om Katoraraya namaha
Om Tripuraotakaya namaha
Om Vrushamkaya namaha
Om Vrushabhooroodaya namaha
Om Khasmoddsita vigrahaya namaha
Om Somapriyaya namaha
Om Sarvamayaya namaha
Om Trayamoortye namaha
Om Aneeswaraya namaha
Om Sarvagyanaya namaha
Om Paramatmane namaha
Om Somasuryagilochanaya namaha
Om Havishe namaha
Om Yagnamayaya namaha
Om Somaya namaha
Om Panchavkaraya namaha
Om Sadasivaya namaha
Om Visweswaraya namaha
Om Veerabhadraya namaha
Om Gananadhaya namaha
Om Prajapatiye namaha
Om Hiranyaretase namaha
Om Dhurdharshaya namaha
Om Girishaya namaha
Om Anaghaya namaha
Om Bhujamgabhooshanaya namaha
Om Bhargaya namaha
Om Giridwanine namaha
Om Hiripriyaya namaha
Om Kruttivasane namaha
Om Prarrtaye namaha
Om Bhagavate namaha
Om Pramadadipaya namaha
Om Sookshmatanave namaha
Om Jagadwapine namaha
Om Jagadgurave namaha
Om Vyomakesaya namaha
Om Mahasenajakakaya namaha
Om Churu vikramaya namaha
Om Rudraya namaha
Om Bhootapatiye namaha
Om Stanave namaha
Om Ahrirudwya namaha
Om Digambaraya namaha
Om Astamoortaye namaha
Om Anekatmane namaha
Om Swatikaya namaha
Om Bhanetrabhidhe namaha
Om Avyaktaya namaha
Om Sahasrashaya namaha
Om Sahastrapane namaha
Om Apavargapradaya namaha
Om Anantaya namaha
Om Tarakaya namaha
Om Papavimochanaya namaha
Om Suddavigrahaya namaha
Om Mrudaya namaha
Om Saswataya namaha
Om Pasupataye namaha
Om Devaya namaha
Om Mahadevaya namaha
Om Avyaya namaha
Om Hara namaha
Om Khandaparasane namaha
Om Ajaya namaha
Om Pooshadantabhide namaha
Om Avyayagraya namaha
Om Dhakshadwaraharaya namaha
Om Parameswaraya namaha
Om Sambasivaya namaha 

Sri Guru Astottaranamavali

Lyrics -

Om Sri Pamatmaney namaha
Om Om parabrahmane namaha
Om Parameswaraya namaha
Om Brahmaroopaya namaha
Om Vishnuroopayya namaha
Om Sivaroopaya namaha
Om Vaniroopaya namaha
Om Lakshmiroopaya namaha
Om Parvatiroopaya namaha
Om Sayanadhayaroopaya namaha
Om Dattatreyarooopaya namaha
Om Shaktiroopaya namaha
Om Ganesharoopaya namaha
Om Shanmukharoopaya namaha
Om Bhaskararoopaya namaha
Om Chandraroopaya namaha
Om Geetharoopaya namaha
Om Vedavedantaroopaya namaha
Om Bilwaroopaya namaha
Om Aswdharoopaya namaha
Om Vatavruksharoopaya namaha
Om Kamadenuroopaya namaha
Om Kalpavruksharoopaya namaha
Om Tulasiroopaya namaha
Om Garudaroopaya namaha
Om Vusiriroopayanamaha
Om Sarawa Rushiroopaya namaha
Om Vedavyasyaroopaya namaha
Om Sukaroopaya namaha
Om Bruhaspatiroopaya namaha
Om Samdeeparoopaya namaha
Om Vasishtaroopaya namaha
Om Naradaroopaya namaha
Om Valmikiroopaya namaha
Om Agstyaroopaya namaha
Om Mascheedraroopaya namaha
Om Bruguroopaya namaha
Om Yagnavalkaroopaya namaha
Om Gowtamaroopaya namaha
Om Kanwaroopaya namaha
Om Rushisrungaroopaya namaha
Om Atreeroopaya namaha
Om Jamadagniroopaya namaha
Om Parasararoopaya namaha
Om Maatangiroopaya namaha
Om Patanjaliroopaya namaha
Om Jaimaneroopaya namaha
Om Padmapadaroopaya namaha
Om Sameekaroopaya namaha
Om Sownakaroopaya namaha
Om Srungiroopaya namaha
Om Kardhaduroopaya namaha
Om Kapilaroopaya namaha
Om Vardhamanaroopaya namaha
Om Buddaroopaya namaha
Om Gargaroopaya namaha
Om Srustistitilayaroopaya namaha
Om Kurmaroopaya namaha
Om Mastyaroopaya namaha
Om Varaharoopaya namaha
Om Narasimharoopaya namaha
Om Vamanaroopaya namaha
Om Parasuramaroopaya namaha
Om ramachandraroopaya namaha
Om Nandanandanaroopaya namaha
Om Balaramaroopaya namaha
Om Jaganmohiniroopaya namaha
Om Sarwadevataroopaya namaha
Om Vayuroopaya namaha
Om Prudviroopaya namaha
Om Gaganaroopaya namaha
Om Agniroopaya namaha
Om Varunaroopaya namaha
Om Marutiroopaya namaha
Om Yagnaroopaya namaha
Om Sarvamantraroopaya namaha
Om Sarvatantraroopayana namaha
Om Kuberayaroopaya namaha
Om Hayagreevaroopaya namaha
Om Prahladharoopaya namaha
Om Kantiroopaya namaha
Om Santaroopaya namaha
Om Dharmaroopya namaha
Om Punyaroopaya namaha
Om Premaroopaya namaha
Om Nirmalaroopaya namaha
Om Anantaroopaya namaha
Om Gyanaroopaya namaha
Om Kalyanagunaroopaya namaha
Om Paramjyothiroopaya namaha
Om Sundararoopaya namaha
Om Brhamandaroopaya namaha
Om Sachhidanandaroopaya namaha
Om Bramanandaroopaya namaha
Om Dhanwantararoopya namaha
Om Srinivasaroopaya namaha
Om Dakshinamoortiroopaya namaha
Om Sakalasastraroopaya namaha
Om Sakalasadhusatpurusharoopaya namaha
Om Vairagyaroopaya namaha
Om Mangalaroopaya namaha
Om Guroorguroopaya namaha
Om Jagadgururoopaya namaha
Om Sadgururoopaya namaha
Om Gururoopaya namaha
Om Samardhasadguru Sayakrishnaroopaya namaha 

Sri Lakshminrusimha Swamy Ashottaranamavali

Listen to sri laxmi nursimha astotra satnaamawali

Lyrics -

Om Nasimhaya namaha

Om Mahasimhaya namaha
Om Divyasimhaya namaha
Om Mahabalaya namaha
Om Vugrasimhaya namaha
Om Mahadevaya namaha
Om Upendraya namaha
Om Agnilochanaya nanamaha
Om Roudraya namaha
Om Sourayana namaha
Om Mahaveeraya namaha
Om Suvikraparayana namaha
Om Harikoolaahalaya namaha
Om Chakriney namaha
Om Vijayaaya namaha
Om Avyayayay namaha
Om Daityamtakaya namaha
Om Parabrhamane namaha
Om Aaghoraya namaha
Om Ghoora Vikrakmayana namaha
Om Jwalamaaline namaha
Om Mahaprabhave namaha
Om Nitalaakshaya namaha
Om Mahasrakshaya namaha
Om Durrnireekshaya namaha
Om Pratapanaya namaha
Om Mahadamstrayadhaya namaha
Om Pragnya namaha
Om Hiranyakanishoodanayana namaha
Om Chandakopine namaha
Om Surarighnaya namaha
Om Satartighanaya namaha
Om Sadasivaya namaha
Om Gunabhadraya namaha
Om Mahabradraya namaha
Om Balabhadraya namaha
Om Subhadraya namaha
Om Karanayana namaha
Om Vikaranaya namaha
Om Vikartraye namaha
Om Sarvakartrukaya namaha
Om Bhairavadambharaya namaha
Om Divyaya Namaha
Om Avamyaya namaha
Om Saravastrujiteeya namaha
Om Amoghastraya namaha
Om Sastradharaya namaha
Om Havyakootaya namaha
Om Sarveswaraya namaha
Om Sashastrabhahave namaha
Om Vajranakhaya namaha
Om Sarvasiddaya namaha
Om Janardhanaya namaha
Om Anantanaardhanaya namaha
Om Bhagahavate namaha
Om Stoolaaya namaha
Om Agamyaaya namaha
Om Paraparaya namaha
Om Saravamatraikaroopaya namaha
Om Saravamantra vidharanaya namaha
Om Avyaya namaha
Om Paramanandaya namaha
Om Kaalajite namaha
Om Khagavahanaya namaha
Om Bhaktativatsalaaya namaha
Om Avyaktaya namaha
Om Suvaktya namaha
Om Sulabhaya namaha
Om Suchaye namaha
Om Lokaikanayakaya namaha
Om Sarvaya namaha
Om Saranagatavastalaya namaha
Om Saranagavatstalaya namaha
Om Dheeraya namaha
Om Taarya namaha
Om Sarvagyana namaha
Om Bheemaya namaha
Om Bheemaparkramaya namaha
Om Devaprayaya namaha
Om Sutaya namaha
Om Pujyaya namaha
Om Bhavahrute namaha
Om Bhavahrute namaha
Om Parameswaraya namaha
Om Srivastavakshase namaha
Om Srivasaya namaha
Om Vibhaye namaha
Om Samkarshanaya namaha
Om Prabhavye namaha
Om Trivikramaya namaha
Om Trilokatamaye namaha
Om Kalaya namaha
Om Sarveswaraya namaha
Om Viswabharaya namaha
Om Siraabhaya namaha
Om Atchutya namaha
Om Purushottamaya namaha
Om Adhokshajaya namaha
Om Akshyaaya namaha
Om Seevyaaya namaha
Om Vanamaaline namaha
Om Prakampanaya namaha
Om Gurave namaha
Om Lokagurave namaha
Om Struste namaha
Om Parasmaijyothishye namaha
Om Parayanaya namaha 

Sri Sukrashottara Satanamavali

Lyrics -

Om Sukraya namaha
Om Suchaye namaha
Om Subhagunaya namaha
Om Subhalakshanaya namaha
Om Sobhanashya namaha
Om Subhraroopaya namaha
Om Suddaspatikabhaswaraya namaha
Om Deenarthiharakaya namaha
Om Daityagurave namaha
Om Devabhivanditaya namaha
Om Kavyasaktaya namaha
Om Kamapaalaya namaha
Om Kavaye namaha
Om Kalyanadayakaya namaha
Om Bhadramoortye namaha
Om Bhadragunaya namaha
Om Bhargavaya namaha
Om Bhaktapalanaya namaha
Om Bhogadaaya namaha
Om Bhuvanadyakshya namaha
Om Bhuktimuktiphalapradaya namaha
Om Charuseelaya namaha
Om Charuroopaya namaha
Om Charuchandranibhanaya namaha
Om Nidhiye namaha
Om Nikhilasastragyana namaha
Om Neetividyadhuramdharaya namaha
Om Sarvalakshanasampannaya namaha
Om Sarvapagunavarjitaya namaha
Om Saravapagunavarjitaya namaha
Om Samanadhikanirmuktaya namaha
Om Sakalagampargaya namaha
Om Brughave namaha
Om Bhogakaraya namaha
Om Bhoomisurapalanatatparaya namaha
Om Maniswine namaha
Om Masadaya namaha
Om Manyaya namaha
Om Mayateetaya namaha
Om Mahasayaya namaha
Om Baliprasannaya namaha
Om Abhayadaya namaha
Om Baline namaha
Om Balaparakramaya namaha
Om Bhavapasaparityagaya namaha
Om Balibhandavimochakaya namaha
Om Ghanasaya namaha
Om Ghanadyashya namaha
Om Kambugreevaya namaha
Om Kaladharaya namaha
Om Karunyarasasampoornaya namaha
Om Kalyanagunavardhanaya namaha
Om Swetambaraya namaha
Om Swetavapushpe namaha
Om Chaturbhujasamanwitaya namaha
Om Aksharamaladharaya namaha
Om Achityaya namaha
Om Akshnagunabhasuraya namaha
Om Nakshtragunasancharaya namaha
Om Navadaya namaha
Om Neetimargayadaya namaha
Om Varshapradaya namaha
Om Varshapradaya namaha
Om Hrusheekesaya namaha
Om Klesanashakaraya namaha
Om Kavaye namaha
Om Chintitardhapradaya namaha
Om Santamataye namaha
Om Chittasamadhikrute namaha
Om Aadivyadhiharaya namaha
Om Bhoorivikramaya namaha
Om Punyadayakaya namaha
Om Puranapurushaya namaha
Om Pujyaya namaha
Om Purhutadisunnutaya namaha
Om Ajeyaya namaha
Om Vijitataye namaha
Om Vividabharadojwalaya namaha
Om Kumdapushpaprateekasaya namaha
Om Mandahasaya namaha
Om Mahamataye namaha
Om Muktaphalasamabhaya namaha
Om Muktidaya namaha
Om Munisununnutaya namaha
Om Ratnasimhasanaroodaya namaha
Om Radhastya namaha
Om Rajataprabhaya namaha
Om Suryapragdesasancharaya namaha
Om Surasatrusuhrude namaha
Om Kavaye namaha
Om Tulavrushabharaseesaya namaha
Om Durdharaya namaha
Om Dharmapalakaya namaha
Om Bhagyadaya namaha
Om Bhagyadaya namaha
Om Bhavyacharitraya namaha
Om Bhavapasavimochakaya namaha
Om Gowdadeseswaraya namaha
Om Goprai namaha
Om Gunine namaha
Om Gunevibhooshanaya namaha
Om Jeystanakshtrasambhootaya namaha
Om Sreshtaya namaha
Om Suchismitaya namaha
Om Apavargapradaya namaha
Om anantaya namaha
Om Santanaphaladayakaya namaha
Om Sarwaiswaryapradaya namaha
Om Sarvageervanagunasunnutaya namaha

Sri Vishnu Astottaranamavali

Lyrics -

Om Vishnuve namaha
Om Lakshmipataye namaha
Om Krushnaya namaha
Om Vaikuntaya namaha
Om Garudadwajaya namaha
Om Parabrahmane namaha
Om Jagannadhaya namaha
Om Vasudevaya namaha
Om Trivikramaya namaha
Om Dwityastakaya namaha
Om Madhuripane namaha
Om Sanatanaya namaha
Om Narayana namaha
Om Padmanabhaya namaha
Om Hrushikesaya namaha
Om Sudhapradhayane namaha
Om Madhavaya namaha
Om Pundareekashaya namaha
Om Stitikarte namaha
Om Paratparaya namaha
Om Vanamaline namaha
Om Yagnaroopaya namaha
Om Chakrapaneya namaha
Om Gadhadaraya namaha
Om Upestnaya namaha
Om Kesavaya namaha
Om Hamsaya namaha
Om Samudramadhanaya namaha
Om Haraye namaha
Om Govindaya namaha
Om Brahmajanakaya namaha
Om Kaitabhasura mardhanayana namaha
Om Sridharaya namaha
Om Kamajanakaya namaha
Om Seshasayane namaha
Om Chaturbhujaya namaha
Om Peetamurdharaya namaha
Om Devaya namaha
Om Suryachandravlochanaya namaha
Om Matsyakurmatanave namaha
Om Krodharoopaya namaha
Om Nrusesarine namaha
Om Vamanaya namaha
Om Bhargavaya namaha
Om Ramaya namaha
Om Haline namaha
Om Krushnaya namaha
Om Hayaananaya namaha
Om Viswambharaya namaha
Om Simsunarayana namaha
Om Srikaraya namaha
Om Kapilaya namaha
Om Druvaya namaha
Om Dattatreya namaha
Om Atchutaya namaha
Om Anandaya namaha
Om Mukundaya namaha
Om Dadhivamanaya namaha
Om Danwantaraye namaha
Om Srinivasaya namaha
Om Pradyumnya namaha
Om Purshottamaya namaha
Om Srivastssowstubhoraskya namaha
Om Murarataye namaha
Om Adhokshjaya namaha
Om Vrushabhaya namaha
Om Mohiniroopadharine namaha
Om Samkarshanaya namaha
Om Prudave namaha
Om Buddavatarya namaha
Om Satatmane namaha
Om Leeladrudhanarakrutaye namaha
Om Damodharaya namaha
Om Sheerabdhisayane namaha
Om Bhagavate namaha
Om Bhootatmane namaha
Om Bhagavate namaha
Om Bhaktavastalaya namaha
Om Aniruddaya namaha
Om Aprameyatmane namaha
Om Vrudatmane namaha
Om Bhootabhavanaya namaha
Om Swetadweepanivastavyanamaha
Om Suryamandala madyagaya namaha
Om Sankadimunidyeyaya namaha
Om Gajendravaradaya namaha
Om Naraya Namaha
Om Neelakantaya namaha
Om Veedatmane namaha
Om Bhadarayanaya namaha
Om Bhageeradeejanmabhoomipadapadmaya namaha
Om Satamprabhuve namaha
Om Swabhuve namaha
Om Vibhavaya namaha
Om Ghanasyamaya namaha
Om Jagatkaranaya namaha
Om Avyayaya namaha
Om Bhootabhavyabhavatprabhave namaha
Om Adidevaya namaha
Om Devadevaya namaha
Om Prahadhaparipalakaya namaha
Om Viratroopaya namaha 

Sri Subramanya Bhujaga Stotram

Listen to sri subramanya bhujag stotra

Lyrics -

Bhajeham kumaram bhavnikumaram galollasiharam
Namtsya edwiharam, repustomaparam nrusimhavatram
Sada nirvikaram guham nirvicharam.1

Namameesa putraam japashonagatram kuraraatisatrum
Ruvemdwagni neetram, mahabahrnipatram sivasabjamitram
Prabhaswatkaltrayam puranam pavitram.2

Aneekarkakoti prabhavasyalamtam manoharimanikya
Bhooshojwalam tam, sritanamabheestam nisamtam
Krupavarikallola bhastkataksham varjanmanohariso
Nambujaksham, prayogapradana pravhaikadaksham baje
Kanti kantam parastomarakham.4

Sukastoorisimdooraswalllalatamdayapoorna chittammaha
Deviputram, raveedoolllasadratna rajatkireetam bhajekreedita
Kasagangadikootam 5

Sukumdaprasoonavalisobhitamgam saratpoorna chandraprabha
Kantikantam, sirisha prasunabhiramam bhavatam bhaje deva
Senapatim vallabham tam.6

Venkateswara Stotra

Listen to shree venkateshwara stotra

Lyrics -

Kamakuchchoochuka Kumkumato
Niyutarunitatula neelatano
Kamalaayatalochana lokapate
Vijayoobhava venkatsailapate

Sachaturmukha Shanmukha panchamukha
Pramukhalikiladyvata moulamane
Saranagata vatsyala saaranide
Paripalya maam vrushalylapate

Ativelataya tava Durshiyi
Anuvelakrutyi raparadhasatai
Bhartam twaritam vrushasailapate
Pariyaa krupayaa papipahi hare

Adhivenkatasaila mudharamathe
Rantabhimathadi dana rataat
Padevatayaa gatitannikgamai
Kamalayadataanna param kalaye

Kalavenuravasatagopavadoo
Satakoti Vrutaathmara koti samat
Prativalla vikabhimathathshkhadhaat
Vasudevasutanna param kalaye

Abhirama gunakra dasarade
Jagadeka Danurdhara Deeramate
Raghunayaka ramaramesha vibho
Varado bhava deva dayajaaladhe

Avaneetanayaa kamalaneeyakaram
Rajaneekarucharumukhabhuruham
Rajaneechara rajatamo mihiram
Mahaneeyamaham Raghuramammaye

Sumukam Suhrudayam sulabham sukhadham
Swajanujam cha sukaya mamoghasaram
Asahaya raghoodwahamanyamaham
Nakadanchana kanchana jaatu bhaje

Vina Venkatesam na nadho nannadha
Sada Venkatesam Smarami Smarami
Hare Venkatesam praseedaha praseedha
Priyam Venkatesa Prayuchha Prayuchha

Aham doortaste padambhojayugma
Pranameecchaya gatya sevamkarami
Kakruteyevayaa nitya sevaphalam twam
Prayuchha Prayuchha prabho Venkatessa 

Varalakshmi Astottaranamavali

Lyrics -

Om prakrutyi namaha
Om Vikrutyi namaha
Om Vidyayai namaha
Om Sarwabhoota hita pradai namaha
Om Sraddayai namaha
Om Vibootai namaha 
Om Surabhai namaha 
Om Paramatmikamai namaha 
Om Vache namaha 
Om Padmalai namaha 
Om Padmai namaha 
Om Suchai namaha 
Om Swahai namaha 
Om Swathatai namaha 
Om Dhanyai namaha 
Om Hiranmai namaha 
Om Lakshmai namaha 
Om Nityapushatai namaha 
Om Vibhaavarayai namaha 
Om Adityai namaha 
Om Deeptai namaha 
Om Vasudaai namaha 
Om Kamalayai namaha 
Om Kantayai namaha 
Om Kamakshai namaha 
Om Rakrodasambhavai namaha 
Om Anugrahapradayai namaha 
Om Buddai namaha 
Om Anughooai namaha 
Om Harivallabhai namaha 
Om Asokhai namaha 
Om Amrutai namaha 
Om Deeptai namaha 
Om Lokasokavinasinai namaha 
Om Dharmanilayai namaha 
Om Karunai namaha 
Om Lokamatrai namaha 
Om Padmapriyai namaha 
Om Padmahastai namaha 
Om Padmashai namaha 
Om Padmasundrai namaha 
Om Padmodbhavai namaha 
Om Padmamukhai namaha 
Om Padmamaladharai namaha 
Om Ramaaai namaha 
Om Daivai namaha 
Om Padminai namaha 
Om Padmagandhinai namaha 
Om Punyagandhayai namaha 
Om Suprasannai namaha 
Om Prasadabhimukhai namaha 
Om Prabhai namaha 
Om Chandravadanai namaha 
Om Chandrai namaha 
Om Chandrasahodarai namaha 
Om Chaturbhujai namaha 
Om Chandraroopai namaha 
Om Indirai namaha 
Om Induseetalai namaha 
Om Ahladajannai namaha 
Om Pushtai namaha 
Om Sivai namaha 
Om Sivakartai namaha 
Om Satai namaha 
Om Vimalai namaha 
Om Viswajannai namaha 
Om Pushtai namaha 
Om Daridraynasinai namaha 
Om Preetipushkaranai namaha 
Om Santai namaha 
Om Sukla malyambarai namaha 
Om Srivai namaha 
Om Bhaskarai namaha 
Om Bilwanilayai namaha 
Om Vararohai namaha 
Om Yasiswai namaha 
Om Vasunadharai namaha 
Om Vudaaragai namaha 
Om Harinyai namaha 
Om Hemamalinai namaha 
Om Dhanadhayakartai namaha 
Om Siddiai namaha 
Om Shtanasowmayai namaha 
Om Subhapradai namaha 
Om Nrumavesmagataa nandanai namaha 
Om Varalakshmai namaha 
Om Vasupradaai namaha 
Om Hiranyaprakrai namaha 
Om Samudratanai namaha 
Om Jayai namaha 
Om Mangaladevai namaha 
Om Mangalai namaha 
Om Devayai namaha 
Om Vishnuvakshastalastitai namaha 
Om Vishnupatnai namaha 
Om Prasannshai namaha 
Om Nnarayana samasritrai namaha 
Om Daridradamsai namaha 
Om Daivai namaha 
Om Sarvopradavarinai namaha 
Om Navadurgai namaha 
Om Mahakalai namaha 
Om Brahamavishnusivatmikai namaha 
Om Trikalagyana sampanai namaha 
Om Bhuvaneswarai namaha 
Om Varalakshmai namaha:


Vishnupanjara Stotra

Listen to Vishnu panjara stotram

Lyrics -

Param paramatmaprakruteranaadhimekam nivishnam bahudoghuyam
Sarvalayam sarvacharachharstam namami vishnum jagadekanaadam

Vishnu panajarakam divyam sarava dusta nivaranam
Vugratejo mahaveeryam sarvasatru nikumtanam

Tripuram dahyamaanasya harasya brahanodithim
Tadhaham sampravakshami aastmarakakaram nrunam

Paadow rakashatu govindo jamphe bhaiva trivikram
Vuroo me kesava patu katimchaiva janardhana

Naabhi chaivatyuta patu guhyam chaiva tu vamana
Vudaram panabhishcha pushtam chaiva tu madhiva

Ramaparsestito vishnurakshine madusudana
Vahavoorme vasudevarcha hrudi damodarastata

Kante rakshatu varaha krushascha mukhamandale
Madhava karnamooletu hruseekescha nasike

Neetre narayano rakshellalatam garudadwaja
kapalow kesavo rakshekunta sarvatodisam

Srivasatangastya sarvesham mangalanam cha rakshaka
Poorvasyam pundareekashako agneyam sri dharastada

Dhakshine narasimhascha narutyam madhavovatu
Purushottamastu varunyam vayuyam cha janardhana

Gadhadarastu Kowveepyamaysanyam patu kesava
Aakase cha gada patu patale cha sudharshana

Snnaddra sarvagatreshu pravistno Vishnupanjara
Vishnupanjara veshtoham vicharaami maheetale

Rajadware pate ghoore samgrame satrusankatai
Nadeeshu taranaichava choravaghu bahayeshu cha

Dhakinee pretabhooteshu bhayam tasyana jaayate
Raksha raksha mahadeva raksha raksha Janeswara

Rakshntu devata sarvaa brahma vishnumaheswara
Jale rakshtu vaaraaha stale rakshtu maadhava

Atavyam narasimscha sarvata patu kesava
Diva rakahatu maam suryo raatrow rakshtu chandramaa

Pandanam durgame rakestwarameva janardhana
Rogavighnahatamchaiva brahamaho gurutalpaga

Stree hamta baalaghaatee cha surapee vrushalevati
Mutyate saravapapebhyo ya patennatra samsaya

Apruto labhite putram danardhi labhite dhanam
Vidyardhi labhite vidyam mookshardhi labhite gatim

Aapadam harate nityam Vishu stotrardha sampada
Yaswidham pathiti stotram Vishnupancharamuttamamam

Mutchyte saravapapebhyo vishnulokam sa gacchiti
Gosahashraphalam tasya vajapeyasatani cha

Saswamedhasahasrena phalam proponiti manava
Sarvakamam labhedasya patannatra samsaya

Jalevishanu stale vishnudwishnu parvamastake
Jwalamaalakula vishnu sarva vishnumayam jagat

Vigneswara Prarthana

Listen to vighneshwar prarthana

Lyrics -

Om Suklam Baradharam Vishnum Sasivarnam Chaturbujam
Prasannavadanam Dyaye Sarva Vignopasantaye

Vande Nirantara Samasta Kala Kalapam
Samptkaram Bhavaharam Girija Kumaram
Lakshmiganesha Mukhalasrita Kalpabujam

Tondamu nekadantamunuj torapu bojjayu vama hastamun
Monduga mroyu gajjelunu mellani choopulu mandahasamun
Kondaka Gujja roopamuna gorina vidyalakella nojjanye
Yundedi Parvathitanaya Om Ganadhikpa neku Mrokkedan 

Vigneswara-astottaranamavali

Listen to vighneshwar astottanamawali

Lyrics -

Om Vinayakaya namaha
Om Gowriputraya namaha
Om Ganeswaraya namaha
Om Skandaagrajaaya namaha
Om Avyaya namaha
Om Pootaya namaha
Om Dakshaya namaha
Om Adyakshaya namaha
Om Dwijayapriyaya namaha
Om Agnigarbchhidre namaha
Om Indrasripradaya namaha
Om Vaanipradaya namaha
Om Avyaya namaha
Om Sarwasiddi pradaya namaha
Om Sarvatanayana namaha
Om Sarvaree priyaya namaha
Om Sarmatmakaya namaha
Om Srustikarte namaha
Om Devaya namaha
Om Anekaarchitaya namaha
Om Devaya namaha
Om Aneekarchitaya namaha
Om Sivaya namaha
Om Suddaya namaha
Om Buddipriyaya namaha
Om Santaya namaha
Om Brahmacharine namaha
Om Gajananaya namaha
Om Dwamaatreyaaya namaha
Om Munistutatwaya namaha
Om Bhaktavignavinasaya namaha
Om Ekadantaya namaha
Om Chaturbhahane namaha
Om Chaturaya namaha
Om Saktisamyuktaya namaha
Om Lambodaraya namaha
Om Soorpakarnaya namaha
Om Haraye namaha
Om Brahaviduttamaya namaha
Om Kalaya namaha
Om Grahapataye namaha
Om Kamine namaha
Om Somasuryagnilochanaya namaha
Om Pasarkasadaraya namaha
Om Chandayana namaha
Om Gunateetatai namaha
Om Nirjananaya namaha
Om Akalshmashaya namaha
Om Swayamsiddaya namaha
Om Siddarchitapadamurjaya namaha
Om Bheejapoorphalasaktaya namaha
Om Varadaya namaha
Om Saswataya namaha
Om Krutine namaha
Om Dwijapriyaya namaha
Om Veetabhaya namaha
Om Gadine namaha
Om Chakrine namaha
Om Ikshchavadrute namaha
Om Sridaaya namaha
Om Ajaya namaha
Om Vutpalakaraya namaha
Om Sripatiye namaha
Om Stutiharshitaya namaha
Om Kulaadribhetre namaha
Om Jatilaya namaha
Om Kalikalmashanasanayana namaha
Om Chandrachoodamanaye namaha
Om Kantaya namaha
Om Papaharine namaha
Om Samaahitaya namaha
Om Aasritaya namaha
Om Srikaraya namaha
Om Sowmyaya namaha
Om Bhaktavanchitadayakaya namaha
Om Santaya namaha
Om Kyvalyasukhadaya namaha
Om Sacchidanandavigrahaya namaha
Om Gyanine namaha
Om Dayayutaya namaha
Om Daantaya namaha
Om Brahadweshavivarjitaya namaha
Om Pramattadaityabhabhaya namaha
Om Srikantaya namaha
Om Vibhoodhaye namaha
Om Ramarchitaya namaha
Om Vidiyai namaha
Om nagasrajayagnopaveetaye namaha
Om Stoolakantaya namaha
Om Swayamkarte namaha
Om Samaghoshapriyaya namaha
Om Parsmai namaha
Om Stoolatundaya namaha
Om Agraganyai namaha
Om Vateesaya Deeraya namaha
Om Siddidayakaya namaha
Om Doorwabilwapriyaya namaha
Om Avaktamoortaye namaha
Om Adbhutamoortiyate namaha
Om Sailendra tanujotsgnabhelanaya namaha
Om Khelnotyukamanasaya namaha
Om Swalavanyasudhasarajitaya namaha
Om Manmadhavigrahaya namaha
Om Samastajagadadaraya namaha
Om Maayane namaha
Om Mooshakavahanaya namaha
Om Hrustaya namaha
Om Trustaya namaha
Om Prasannatmane namaha
Om Ekadantaya namaha
Om Sarwasiddipradayakaya namaha 


                   Yakundendu Tushaarhaar Lyrics -

yakundendu tushaar haar dhawla ya shubhra vastravita 
ya veena var dand mandit kara ya shwet padmasana
yabrahmachyut shankar prabhitibhirdevayi sada vandita 
saamampatu saraswati bhagawati nihshesh jadyapaha 

Shuklaam brahma vichar saar 

Listen to Saraswati dwadash stotram

Lyrics -

Shuklaam brahma vichar saar parmamadyam jagadvyapinim 
vveena pustak dharinimabhayadaam jadyandhakarapaham 
haste sphatik maalikaam vidadhtim padmasane sansthitham 
vandetam parmeshwarim bhagwatim buddhim pradam shardaam

Asto ma sad gamaya 

Listen to asato ma sadgamaya

Lyrics -

Asto ma sadgamaya 
tamso ma jyotirgamaya
mritoyr ma amritam gamaya 
Sarvesham swastir bhavatu 
sarvesham shantir bhavatu 
sarvesham mangalam bhavatu 
sarvesham purnam bhavatu 
loka samasta sukhino bhawantu

Maha mrityunjaya mantra 

Listen to Mahamrityunjaya Mantra

Lyrics -

Om shree trayambakam yajamahe 
sugandhim pushti vardhanam 
urva rukmev bandhanaat 
mrityormokshiya maamritaat
Om shantih shantih shantih

Mangalam bhawaan vishnu mangalam garudadhwaj 
mangalam pundareekasha mangalaya tanohari 

Bhajanti mangala kali bhadra kali kapalini
durga kshama shivadhatri 

Om grahanaam aadiradityo 
peeda hartum me ravih

Adidev namostubhyam praseed mam haskaram 
devakarah namostubhyam prabhakarah namostute 

Sarve bhavantu sukhina sarve santu niramayah 
dev bhaagam yatha purve sajjananaam upaasate 

Kasturi tilakam su lalaat patle vakshathale kaustubham 
nasagre var moktikam kar tale venu kane kankanam 
sarvange hari chandanam sulalitam kanthe cha muktawali 
gopestu paryavesthito gop gopal chuda manim

Saraswati Namastubhyam 

Saraswati Namastubhyam Varadé Kāmarūpiṇi |
Vidyārambham Kariṣhyāmi, Siddhirbhavatu Mé Sadā ||

                  Atma Shatakam (Nirvana Shatakam)


Lyrics -
Na Ca Śrotra Jiḥve Na Ca Ghrāṇa Netre
Na Ca Vyoma Bhūmir Na Tejo Na Vāyuḥ
Cidānanda Rūpaḥ Śivohaṁ Śivoham
Na Ca Pṛāṇa Saṁñyo Navai Pañca Vāyuḥ
Navā Sapta Dhātur Na Vā Pañca Kośāḥ
Na Vāk Pāṇi Pādau Na Copastha Pāyu
Cidānanda Rūpaḥ Śivohaṁ Śivoham
Na Me Dveśa Rāgau Na Me Lobha Mohau
Mado Naiva Me Naiva Mātsarya Bhāvaḥ
Na Dharmo Na Cārtho Na Kāmo Na Mokṣaḥ
Cidānanda Rūpaḥ Śivohaṁ Śivoham
Na Puṇyam Na Pāpam Na Saukhyam Na Duḥkham
Na Mantro Na Tīrtham Na Vedā Na Yagñāḥ
Aham Bhojanam Naiva Bhojyam Na Bhoktā
Cidānanda Rūpaḥ Śivohaṁ Śivoham
Na Me Mrityur Na Śaṅkhā Na Me Jāti Bhedaḥ
Pitā Naiva Me Naiva Mātā Na Janma
Na Bandhur Na Mitram Guru Naiva Siśyaḥ
Cidānanda Rūpaḥ Śivohaṁ Śivoham
Aham Nirvikalpo Nirākāra Rūpaḥ
Vibhuḥ Vyāpya Sarvatra Sarvendriyāṇām
Sadā Me Samatvam Na Muktīrna Bandhaḥ
Cidānanda Rūpaḥ Śivohaṁ Śivoham
                                                                Vasudev sutam devam 

                      Listen to Vasudeva Sutam Devam

Vasudeva-Sutaḿ Devaḿ Kaḿsa-Cāṇūra-Mardanam
Devakī-Paramānandaḿ Kṛṣṇaḿ Vande Jagadgurum
Atasīpuṣpa Sańkāśaḿ Hāranūpura Śobhitam
Ratnakańkaṇakeyūraḿ Kṛṣṇaḿ Vande Jagadgurum
Kuṭilālaka Saḿyuktaḿ Pūrṇacandra Nibhānanam
Vilasat Kuṇḍaladharaḿ Kṛṣṇaḿ Vande Jagadgurum
Mandāra Ganda Saḿyuktaḿ Cāru Hāsaḿ Caturbhujam
Birhi Piñcāvacūḍāńgaḿ Kṛṣṇaḿ Vande Jagadgurum
Utpulla Padmapatrāakṣaḿ Nīlajīmuta Sannibham
Yādavānāḿ Śiroratnaḿ Kṛṣṇaḿ Vande Jagadgurum
Rukmiṇīkelisaḿyuktaḿ Pītāmbara Suśobhitam
Avāpta Tulasīgandhaḿ Kṛṣṇaḿ Vande Jagadgurum
Gopikānāḿ Kucadvandva Kuńkumāńkita Vakṣasam
Śrīniketaḿmaheṣvāsaḿ Kṛṣṇaḿ Vande Jagadgurum
Śrīvatsāńkaḿ Mahoraskaḿ Vanamālā Virājitam
Sańka Cakra Dharaḿ Devaḿ Kṛṣṇaḿ Vande Jagadgurum
Kṛṣṇāṣṭakam Idaḿ Puṇyaḿ Prātarutthāya Yaḥ Paṭhet
Koṭi Janma Kṛtaḿ Pāpaḿ Smaraṇena Svinaṣyati

            Sai Gayatri

Om Sai Eeshvaraya Vidmahe
Sathya Devaya Dhimahi
Tanna Sarva Prachodayat

                     Samudra Vasane Devi

Samudra Vasane Devi
Parvata Stana Mandale
Vishnupatni Namastubhyam
Paada Sparsha Kshamasvame

                     Brahmaarpanam Brahma Havir

Brahmaarpanam Brahma Havir
Brahmaagnau Brahmanaa Hutam
Brahmaiva Tena Gantavyam
Brahma Karma Samaadhinaa
Aham Vaishvaanaro Bhutvaa
Praanimaam Dehamaashritah
Praanaapaanasamaa Yuktah
Pacaamyannam Caturvidham

                Kayena Vacha

Kayena Vacha Mana-Sendriyair Va
Budhyaatmana Va Prakruteh Swabhavath
Karoami Yadyad Sakalam Parasmai
Narayana Yeti Samarpayami

               Shanta Karam

Shanta Karam Bhujaga Shayanam,
Padmanabham Suresham.
Vishvadharam Gagana Sadrusham,
Megha Varnam Shubhangam.
Lakshmi Kantam Kamala Nayanam,
Yogibhir Dhyana Gamyam.
Vande Vishnum Bhava Bhaya Haram,
Sarva Lokaia Kanatham.

              Mangalam Bhagvaan

Mangalam Bhagvaan Vishunur
Mangalam Garudadhwajah
Mangalam Pundarikakshah
Mangalayatano Hari
Sarvamangala Maangalye
Shive Sarvaarth Saadhike
Sharnye Tryambake Gauri
Naaraayni Namostute

                  Karpur-Gauram


Karpur-Gauram Karunaavtaaram
Sansaar-Saaram Bhujagendrahaaram
Sadaa Vasantam Hridyaravinde
Bhavam Bhavaani Sahitam Namaami

                                              shreem shreem govindaya gopalaya goloka
                                      sundaraya sathyaya nithyaya paramathmane paraya
                                                   vykhanasaya vyrajamoorthaye
                                         meghathmane shreem narasimhavapushe namah

                                                               Kaayen Vacha Manse 

                                                       Listen to Kaayen vacha manse

                                                                          Lyrics -

                                                 Kaayena Vaacaa Manasendriyairvaa
                                          BuddhyAatmanaa Vaa Prakrteh Svabhaavaat
                                                   Karomi Yad-Yat-Sakalam Parasmai
                                                     Naaraayannayeti Samarpayaami

                                                         Shuklam Baradharam Vishnum

                                                      Listen to Shuklam vardharam vishnu

                                                                            Lyrics -

                                                         Shuklam Baradharam Vishnum
                                                       Shuklambaradharam Vishnum 
                                                          Shashi Varnnam Chatur Bhujam
                                                           Prasanna-Vadanam Dhyaayet 
                                                          Sarva Vighnopashaantaye