Friday, November 8, 2013


Holy Chants On Lord Vishnu and Mahalaxmi
Acharyakrutam satpaddstotram 


Avinayamapnaya vishnu damayamanshaya mayavishayamrigtrishna
bhutdayam vistarah taraya samsaarsagaratah
divyaguni makarande parimal paribhog sacchidanande
shree pati padarvinde bhav bhaya kedacchide vande
satya vidheya pagme natha tawaham na mamkinastwam
samudro hi tarangah vachana samudro na tarangah
udhrit nagnag viganuj danuj kulamitra vitta shashidrshte
drishte bhavati pra bhavati na bhavati kim bhavatirastaarah
matsyanidhiawataraiawatar awataawata sada vasudha
parmeshwar paripalyo bhavatah bhavta prabhitoham
damodar gun mandir sundar vadanaarvind govindah
bhavjal dhimtan mandarparamam darmpanaya twamve
narayan karunamaya sharnam karavanikawakou charno
iti shatpadeye madeye saroje sada vasatu

Achyutashtakam 

Listen to Achyutashtakam

Lyrics -

                                                                      Achyutam keshavam rama narayanam 
krishna damodaram vasudevam harim
shreedharam maadhavam gopikavallabham
jaanki nayakam ramchandram bhaje

achyutam kesavam satyabhamadhavam 
madhavam shreedharam radhikaradhikam 
indiramandiram chetasa sundaram
devaki nandanam nandjam sandadhe

vishnave jishnave shankhine chakrine 

rukminiragine janaki janaye 
                                                      vallabhi vallabah yarchitayatmane
                                                    kamsavidhvamsine vamsine te namah

krishna govind hey rama narayana
sreepate vasudevajite shreenidhe
achyutanant hey madhavadhokshja
dwarakanayaka draupadi rakshaka 
                                                                       rakshasakshobhitah seetaya shobhito

dandyakaranya bhoopunyata karanah
lakshmanenavito vanarah sevito
agastya sampujito raghavah patumam 

dhenukarishtaka nishtakriddveshinam
keshiha kamsahridvamshiko vadakah
pootanakopakah surajakhelano
bal gopalkah ppatumam sarvada 


Vidyududyotavam prasphuradvasavam
pravidambhodavat prollasahvigraham 
vanyaya maalaya shobhitorasthalam 
lohitam ghridvayam varijakhsham bhaje 

kuchitaih kuntalairbharjamanam 
ratna maulim lasatkundalam gandyoh
harkeyurkam kankanaprojjwalam 
kinkinammanjulam shyamalam tam bhaje 

achyuta shyashtakam yah pathedistadam
prematah pratyaham purushah saspruham 
vrittatah sundaram kartiviswambharas
tasya vasyo harirjayate satvaram

Shree Hari Stotram 

Listen to shree hari stotram

Lyrics -

Jagatjaal paalam chalatkanth maalam
sharatchandra bhalam maha daitya kaalam
nabhoneelkaayam duravaarmaayam
sapadmasahayam bhajeham bhajeham

sadambhodivaasam galatpushpahasam
jagatsannivasam shataditybhasham
gadachakra shashtram lasatpeetvastram
hasatcharuvaktram bhajeham bhajeham

ramakanthhaaram shrutivratasaaram
jalantraviharam dharabharhaaram
chidanand roopam manogyaswaroopam
dhritanekroopam bhajeham bhajeham

jarajanmaheenam paranandpeenam
samadhanleenam sadaivanaveenam
jagatjanmahetum suraneekketum
trilokaikasetum bhajeham bhajeham

kritamanyagaanam khagadheeshyaanam
vimuktairnidanam hararatimaanam
swabhaktanukulam jagadvrikshamoolam
nirastartashoolam bhajeham bhajeham

samastmaresham dwirephabhakesham
jagadwimbalesham hridakashdesham
sada divya deham vimuktakhileham
suvaikunthgeham bhajeham bhajeham

suralibalishtam trilokivarishtam
gurunaamgarishtahm swaroopaikanishtham
sada yuddh dheeram mahaveerveeram
mahabhotidheeram bhajeham bhajeham

ramavaambhagam talalagnanaagam
munindre sugeetam sure sampareetam
gunoghairteetam bhajeham bhajeham

idam yastu nityam samadhaya chittam
pathedashtakam kanthhaaram murareh
sa vishnorvishokam dhruvam yati lokam
zarajanmashokam punarvindate no

Vishnu shatnaam stotram 

Listen to Vishnu Shatnam stotram

Lyrics-

Vasudevam hrishikeshwam vamanam jalshayinam
janardanam harim krishnam shreevaksham garunadhwajam
varaham pundarikasham nrishimham narkantakam
avyaktm shashwatam vihnum ananantam ajmavyayam

narayanam gadadhyaksham govindam kirtivajanam
govardhano dahram devam bhudharam bhuvaneshwaram
yekaram yangnapurusham ygnesham yagnavahakam
chakrapanim gadapanim shankhpanim narottamam

vaikuntham dushtdamanam bhugarbham veetvaasasam
trivikramam trikaalaghnam trimurtim nandikeshwaram
ramam ramam hayagreevam devamrogandharvodbhawam
shreepatim shreedharam shreesham mangalam mangalayudham

damodaram damopreetam keshavam keshisudanam
varenyam varadam vishnum anadam vasudevajam
hiranyanet samveetam puranam purushottamam
sakalam nishkalam suddham nirgunam gunshashvatam

hirnayah dhanushankasan suryayatah samaprabhah
meghashyamam chaturbahum kusalam kamalekshanam
jyotiroopamaroopam cha swaroopam roopsamsthitam
sarvagyam sarvaroopastam sarvesham sarvatomukham

gynamkootastamchalam gyangam paramam prabhum
yogisham yognishrantam yoginam yogiroopinam
ishwaram sarvabhutanaam vande bhootmayam prabhum
iti naamaksharam divyam vaishnavam kalpaapaham

Shree Laxmi dhyanam 

Listen to shree laxmi dhyanam

Lyrics -

pashaaksham malikam bhojah shrun heyam shauyama yo
padmasanastam dhyaye cha shreeyam trailokmataramgyaye cha
gaurvarna suroopakhsi sarvalankaarbhushitah
raupa padma yagkaram vardaam dakhshinen tu  

vishwaroopasya varyasi padme padmalaye shubhe 
sarwadak pahimam devi mahalaxmi namostute 
sarvamangal maangalye shive sarvaarthsadhike 
sharanye trayambake gauri narayani namostute 


Shree Vishnu pratah smaran stotra 


Pratah smarami bhavabhitimahrtishantyai narayanam garunvahanam abjnabham
grahabhibhutvar varanmuktihetu chakrayudham tarunvarijpatranetram
pratarnamami mansa vachasa cha murdhna padarvindayugalam parmasya punsah
narayanasya narkarnavtaranasya parayana pravanavipra paranayasya

pratam bhajami bhajtaam abhayankaram tam prakh sarvajanma krit paapbhayaphatayai
yo grahvaktra patitangri gajendraghor shokapranashankarodhritshankhchakrah

iti shree vishno pratah smaranam .Shree Venkatesh mangalashasanam

Listen to Shree Venkatesh Mangalshashanam

Lyrics -

                                         sriyah kantaya kalayana-nidhaye nidhayerthinam
                                              sri venkata nivasaya srinivasaya mangalam 


                May all auspiciousness be unto Sri Venkatesa whose charming eyes with beautiful eyebrows gaze at Lakshmi and who is the eye of all the worlds!

sri-venkatadri-srngagra-mangalabharananghraye,
mangalanam nivasaya srinivasaya mangalam.


            May all auspiciousness be unto Sri Srinivasa whose feet are an auspicious ornament for the crest of Venkatachala, and who is the abode of auspiciousness.

sarvavayava-saundarya-sampada sarvachetasam,
sada sammohanayastu venkatesaya mangalam.


                              May all auspiciousness be unto Sri Venkatesawhose wealth of bodily 
charm causes wonder in all living beings.

                                       nityaya niravadayaya satyananda-chidatmane,
                                     sarvantaratmane srimad-venkatesaya mangalam


                          May all auspiciousness be unto Sriananda who is the Inner Soul of all, and to                                Venkatesa who is eternal, blemishless, and of the form of sat (existence) chit                                                                      (consciousness) andanand (bliss).

                                      svatas sarva-vide sarva-saktaye sarva-sesine,
                                       sulabhaya susilaya venkatesaya mangalam. 


  May all auspiciousness be unto Sri Venkatesa who is self-omniscient, omnipotent, principal of all, easily attainable and of good character.

                                 parasmai brahmane purna-kamaya paramatmane,
                                   prayunje para-tattvaya venkatesaya mangalam.

 
May all auspiciousness be unto Sri Venkatesa who is the Supreme Brahman, whose desires are fulfilled, and who is the Supreme Soul.

                                 akala-tattvam asrantam atmanam anupasyatam,
                                    atrptyamrta-rupaya venkatesaya mangalam. 


May auspiciousness be unto Sri Venkatesa whose ever-charming form is like nectar to living beings who gaze upon Him incessantly as long as Time lasts.

                                  prayah svacharanau pumsam saranyatvena panina,
                                       krpaya disate srimad-venkatesaya mangalam. 


May auspiciousness be unto Sri Venkatesa, whose right hand (called Varadahasta) points to His feet, which is the refuge for all human beings

                                         dayamrta-taranginyas tarangair iva sitalaih,
                                      apangais sinchate visyam venkatesaya mangalam.


May all auspiciousness be unto Sri Venkatesa who cools the Universe with His glances, which are like the waves of the river of nectar of compassion.

                                      srag-bhusambara-hetinam susamavahamurtaye,
                                        sarvati-samanayastu venkatesaya mangalam. 


May all auspiciousness be unto Sri Venkatesa whose form lends splendour to the garlands, ornaments, garments and weapons which Hebears, and whose form subdues all afflictions.

                                       sri-vaikuntha-viraktaya svami-puskarini-tate,
                                        ramaya ramamanaya venkatesaya mangalam.

 
May all auspiciousness be unto Sri Venkatesa who, giving up His attachment to Sri Vaikunta, sports gracefully with Lakshmi on the banks of the Swamipushkarini.

                                            srimat-sundara jamatr-munimanasa-vasine,
                                             sarvaloka nivasaya srinivasaya mangalam. 


Mayall auspiciousness be unto Sri Srinivasa who dwells in the heart of the sage Manavala and all the worlds.

                                         mangalasasana-parair madacharya-purogamaih,
                                        sarvais cha purvair acharyaih satkrtayastu mangalam. 


May all auspiciousness be unto Sri Venkatesa who has been worshipped by my teachers and their predecessors, and all those devoted to reciting the Mangalasasanam.

                                    Taken from http://www.tirumala.org/mang14.html 

Shree vishnu dhyanam 


ye yasya sada savitmandal madhyavarti 
narayana sarsijasan sannivishthah
keyurvahan makarkundal vankiriti
haare hiranmayaudhrit shankh chakra

shantakaaram bhujagshyanam padmanabham suresham
vishwadharam gagan sadrisham meghavarnam shubhangam
laxmikantam kamalnayanam yogibhirdhyan gamyam
vande vishnu bhava bhaya haram sarv lokaika natham

trailokya pujitah shreemaan sadavijay vardhanah
shantih kuru gadapani narayana namostute

Vishnu shatnaam stotram 

Liaten to shree vishnu shatnaam stotra

Vasudevam hrishikeshwam vamanam jalshayinam
janardanam harim krishnam shreevaksham garunadhwajam
varaham pundarikasham nrishimham narkantakam
avyaktm shashwatam vihnum ananantam ajmavyayam

narayanam gadadhyaksham govindam kirtivajanam
govardhano dahram devam bhudharam bhuvaneshwaram
yekaram yangnapurusham ygnesham yagnavahakam
chakrapanim gadapanim shankhpanim narottamam

vaikuntham dushtdamanam bhugarbham veetvaasasam
trivikramam trikaalaghnam trimurtim nandikeshwaram
ramam ramam hayagreevam devamrogandharvodbhawam
shreepatim shreedharam shreesham mangalam mangalayudham

damodaram damopreetam keshavam keshisudanam
varenyam varadam vishnum anadam vasudevajam
hiranyanet samveetam puranam purushottamam
sakalam nishkalam suddham nirgunam gunshashvatam

hirnayah dhanushankasan suryayatah samaprabhah
meghashyamam chaturbahum kusalam kamalekshanam
jyotiroopamaroopam cha swaroopam roopsamsthitam
sarvagyam sarvaroopastam sarvesham sarvatomukham

gynamkootastamchalam gyangam paramam prabhum
yogisham yognishrantam yoginam yogiroopinam
ishwaram sarvabhutanaam vande bhootmayam prabhum
iti naamaksharam divyam vaishnavam kalpaapaham


Vishnu stotram  

Listen to Vishnu stotra

Lyrics -

           Namastey Pundarikaksha Namastey Madhusudana
                                        Namasthey Sarva lokesha Namasthey Thigmachakriney
                                          Vishvamurthi Mahabahum Varadam Sarvatejasam
                                           Namami Pundarikaksham Vidyaavidyatmakam Vibhum
                                          Adidevam Mahadevam Veda Vedangapaaragam
                                          Gambhiram Sarva Devaanam Namami Madhusudanam
                                          Vishva Murthi Maha Murthi Vidya Murthi Trimurthikam
                                          Kavacham Sarva Devaanam Namasye Vaarijekshanam
                                       Sahasrasirshinam Devam Sahasraaksham Mahabhujam
                                      Jagat- samvyaapya Thishthanthim Namasye Parameswaram
                                     Sharanya Sharanam Devam Vishnum Jishnum Sanatanam
                                     Neelamegha pratikamsham Namasye Chakrapaaninam
                                     Suddham Sarvagathim Nityam Vyomarupam Sanaatanam
                                     Bhavaabhava Vinurmuktam Namasya Sarvagum Harim
 Naanyat kinchit prapashyami Vyatiriktam thvada-Achuta
 Tvanmayamcha prapashyami Sarvametatcharacharam


     

0 comments:

Post a Comment